Systematic Catalog of Culicidae

  Culicidae » Culicinae » Culicini » Culex » Culex » quinquefasciatus »
 

syn. cingulatus Doleschall

1856:405 (A).
Type-loc: Ambarawa, Java (LU).

Distribution: